แผนรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย